top of page
  • รูปภาพนักเขียนADMIN

ภาพข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลวังทรายพูน


รพ.วังทรายพูนร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.วังทรายพูน นำทีมสหวิชาชีพเยี่ยมบ้านผู้ป่วย Intermediate care

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงพยาบาลวังทรายพูนร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังทรายพูน นำทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ต้องใช้การบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและอาการคงที่แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจำกัดทางกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือ Intermediate care ในพื้นที่ ต.หนองปล้องและ ต.หนองปลาไหลเพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page