top of page
208389888_3064823593844944_6961965781613382138_n.jpg

ตัวชี้วัด 

1.png

LAB

5.png

X-RAY

16.png

ผู้ป่วยใน

2.png

งานผู้ป่วยนอก

32.png

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

19.png

งานเภสัชกรรม

3.png

งาน PCU

10.png

งานประกัน

13.png

งานทันตกรรม

18.png

งานแพทย์แผนไทย

24.png

งานกายภาพ

11.png

งานยานพาหนะ

6.png

การเงินและการบัญชี

Blue and Cream Cute Icons Icon Set (1).png

งานการเจ้าหน้าที่

22.png

งานห้องคลอด

Blue and Cream Cute Icons Icon Set (2).png

งานห้องผ่าตัด

31.png

งานบริหาร

33.png

งานธุระการ

28.png

งานโภชนาศาสตร์

4.png

งานซัพพลาย

8.png

งานขยะบำบัด

12.png

งานซักฟอก

14.png

งานบำบัด

17.png

งานพัสดุ

30.png

งานศูนย์คอมพิวเตอร์

23.png

งานห้องบัตร 

34.png

งานซ่อมบำรุง

27.png

ประปา

15.png

งานประชาสัมพันธ์

29.png

งานสิ่งแวดล้อม

20.png

งานรักษาความปลอดภัย

21.png

งานศูนย์เปล

25.png

งานเวชระเบียน

bottom of page