top of page

ITA

 (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

hsp160420e210629081305.jpg

ITA 

2.png
1.png
3.png
bottom of page