top of page

คลังความรู้
          เรื่องสุขภาพ

ความรู้เรื่องสุขภาพ ทั้งในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 

การควบคุมโรค การดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง 

เรื่องสุขภาพ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว 

สุขภาพดี เริ่มได้ด้วยตัวเรา 

"

"

อินโฟกราฟิก

อินโฟกราฟิกเรื่องการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค

และการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล

1.png
4.png
3.png

วิดีโอความรู้เรื่องสุขภาพ

bottom of page