top of page
208389888_3064823593844944_6961965781613382138_n.jpg

รวมภาพกิจกรรม

รวมภาพพกิจกรรม และข่าวสารความเคลื่อนไหว ของโรงพยาบาลวังทรายพูน 

ตรวจอาหาร.jpg

ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลวังทรายพูน : Wang Sai Phun Hospital News

งานสุขาภิบาลและงานคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลวังทรายพูน

สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารและภาชนะเพื่อหาสิ่งปนเปื้อนในโรงครัว
 

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายประทีป จันทร์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทรายพูน มอบหมายให้งานสุขาภิบาลและงานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลวังทรายพูน นำทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารประเภทต่างๆ ภาชนะใส่อาหารและมือผู้สัมผัสอาหารในโรงครัวของโรงพยาบาลวังทรายพูน เพื่อค้นหาสิ่งปนเปื้อนในสิ่งสุ่มตรวจข้างต้น เป็นการควบคุมมาตรฐานงานสุขาภิบาลและงานคุ้มครองผู้บริโภคของโรงพยาบาล เบื้องต้นการสุ่มตรวจตัวอย่างประเภทต่างๆ ไม่พบสารปนเปื้อน

ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลวังทรายพูน : Wang Sai Phun Hospital News

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.วังทรายพูน ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ

ช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายประทีป จันทร์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทรายพูน มอบหมายให้นางอรนิภา พึ่งไชย หัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลวังทรายพูน พร้อมคณะ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ "การช่วยฟื้นคืนชีพและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ในโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอวังทรายพูน ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-22 มิถุนายน 2566 ณ อาคารหอประชุมอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

อบรมฉุกเฉิน.jpg
353423475_577835207867694_6811656358633942178_n.jpg

ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลวังทรายพูน : Wang Sai Phun Hospital News


งานสุขภาพภาคประชาชน โรงพยาบาลวังทรายพูนจัดประชุม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายประทีป จันทร์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทรายพูน มอบหมายให้งานสุขภาพภาคประชาชน โรงพยาบาลวังทรายพูนจัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลวังทรายพูน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 รวม 69 คน เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายสาธารณสุขและหารือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสุรภามาศ โรงพยาบาลวังทรายพูน

ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลวังทรายพูน : Wang Sai Phun Hospital News

โรงพยาบาลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผ่านการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับดีเยี่ยม ปีงบประมาณ 2565
 

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายประทีป จันทร์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทรายพูน มอบหมายให้นางวีณา เชษฐาสุวรรณและคณะ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ห่างไกลความพิการแต่กำเนิด" และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการผ่านการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กระดับดีเยี่ยมปีงบประมาณ 2565 โดยนายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

352208508_1442222506608423_8898775539180315197_n.jpg
352518382_575908411393707_4381537279461420087_n.jpg

ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลวังทรายพูน : Wang Sai Phun Hospital News


บุคลากรโรงพยาบาลวังทรายพูน ร่วมรับฟังการนำเสนอ case conference โดยนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายประทีป จันทร์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทรายพูน มอบหมายให้นายแพทย์ภัทรศิษฎ์ เล็กประเสริฐ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการและคณะ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ Case conference โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน นำเสนอโดยนิสิตฝึกประสบการณ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มองค์ความรู้ให้กับนิสิตฝึกประสบการณ์เพื่อใช้ในการศึกษาและพัฒนาตนเองต่อไป

ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลวังทรายพูน : Wang Sai Phun Hospital News

โรงพยาบาลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผ่านการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับดีเยี่ยม ปีงบประมาณ 2565
 

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายประทีป จันทร์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทรายพูน มอบหมายให้นางวีณา เชษฐาสุวรรณและคณะ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ห่างไกลความพิการแต่กำเนิด" และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการผ่านการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กระดับดีเยี่ยมปีงบประมาณ 2565 โดยนายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

352208508_1442222506608423_8898775539180315197_n.jpg
342883210_548599433961542_484789694446157628_n.jpg

ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลวังทรายพูน : Wang Sai Phun Hospital News


โรงพยาบาลวังทรายพูนรับการตรวจประเมิน GREEN&CLEAN Hospital Challenge
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข

โรงพยาบาลวังทรายพูนรับตรวจประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital Challenge จากศูนย์อนามัยที่ 3, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร อีกทั้งตรวจประเมินการพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS เพื่อการพัฒนา
สถานบริการให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุมสุรภามาศ โรงพยาบาลวังทรายพูน

ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลวังทรายพูน : Wang Sai Phun Hospital News

โรงพยาบาลวังทรายพูนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนอำเภอวังทรายพูนปลอดภัย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังทรายพูน ประจำปี 2566

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลวังทรายพูนจัดกิจกรรมอบรมในโครงการชุมชนอำเภอวังทรายพูนปลอดภัย ประจำปี 2566 ซึ่งได้มีการซักซ้อมแผนปฏิบัติเหตุหมู่ (Table Top) เพื่อลดอุบัตเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ และได้มีการให้วิชาการในเรื่องการจัดการสาธารณภัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือบ่ายอำเภอวังทรายพูน อาทิ ฝ่ายปกครอง
กู้ชีพ-กู้ภัย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุรภามาศ
โรงพยาบาลวังทรายพูน

342894521_212028014884074_5052916772003347420_n.jpg
bottom of page