top of page
_DSC5041.jpg

แผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณและ
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

รายงานงบประมาณ

ปะจำปี 2567 

ประจำเดิน ตุลาคม 

ขออนุมัตินำงบทดลองและงบการเงิน

โรงพยาบาล

ประจำปี 2566

bottom of page