top of page

โครงสร้างหน่วยงาน 

โรงพยาบาลวังทรายพูน

hsp160420e210629081305.jpg
รูปผอ.jpg

นายแพทย์ประทีป  จันทร์สิงห์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทรายพูน

โครงสร้างการบริหาร

โรงพยาบาลวังทรายพูน

Beige Modern Business Organization Chart Graph.png
Beige Modern Business Organization Chart Graph (1).png
_DSC4991.jpg
bottom of page