top of page

MOIT 19

MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจeปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

_DSC5035_edited.jpg

ไตรมาสที่

2

ไตรมาสที่

4

bottom of page